Cena Nadace Josefa Luxe

12.10.2011 20:36

 

    Ve středu 5.10.2011 získala naše škola ocenění Nadace Josefa Luxe v soutěži „Program podpory etické výchovy na základních a středních školách“. V této soutěži jsou oceňovány školy, které se snaží o zařazení etické výchovy do školních osnov. Slanovnostní předání třetí ceny proběhlo na Krajském úřadě v Hradci Králové za účasti předsedkyně fondu paní Věry Luxové a náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Vladimíra Dernera. Ocenění pro naši školu převzala vyučující etické výchovy Mgr. Gabriela Paulusová.

    Součástí programu byl i seminář zástupců zúčastněných škol, při kterém si pedagogové předali své poznatky a zkušenosti s výukou etické výchovy. Semináře se zúčastnili také zástupci Akademie Jana Amose Komenského o.s., kteří představili pedagogům svůj projet Rubikon.

    Doplňující vzdělávací obor Etická výchova, který na naší škole vyučujeme zejména v 8. ročníku v rámci Semináře ze společenskovědních předmětů, ale dále jsou jeho prvky využívány ve všech hodinách Výchovy ke zdraví, je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností u žáků především na základě zážitkové metody. Není tedy filozofickou disciplínou, ale praktickým pedagogicko-psychologickým nástrojem, jak u žáků rozvíjet základní sociální dovednosti. Základním cílem etické výchovy je vést žáky k prosociálnímu způsobu chování, tj. schopnosti učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání vnější odměny nebo protislužby.

    Projekt etické výchovy je také velmi efektivní nástroj prevence proti šikaně a dalším sociálním patologickým jevům.

 

etika.pdf (1,9 MB)

 

 

—————

Zpět