Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník

11.05.2020 19:36

    V souladu s Metodickým pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“ (ke stažení zde) nabízíme prezenční výuku v budově naší základní školy pro žáky devátého ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušku na střední školu. Výuka není povinná, žáci se jí mohou nebo nemusí zúčastnit, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka. Současně s přípravou na přijímací zkoušky bude i nadále probíhat domácí výuka. Po zahájení výuky se již nelze přihlásit. Po přihlášení žáka se výuka stává povinnou. 

Škola zajistí dostatečné bezpečnostní podmínky v souladu s pokyny MŠMT a MZ.

Organizace výuky: Žáci budou rozděleni do dvou neměnných skupin (o max. počtu 15 žáků), o rozdělení budou informováni při vstupu do školy. O rozdělení žáků do skupin rozhodne ředitelka školy.

Vyučovací dny: středa a čtvrtek od 8 h do 11,30 h
Vyučovací předměty: Český jazyk a Matematika (příprava na přijímací zkoušky)
Vyučující: Mgr. Jana Grohová, Mgr. Jana Štikarová

Pro přihlášené žáky platí:
První den musí každý přinést 
vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (ke stažení zde), bez tohoto prohlášení se žák nesmí výuky zúčastnit.

Příchod ke škole a pohyb na školním dvoře:
Pro všechny žáky nacházející se na školním dvoře platí povinnost zakrytí úst a nosu (rouška) a dodržování rozestupů 2 m.
Vstup do prostoru školy je dovolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
U vstupní branky v 7,55 h každý žák odevzdá čestné prohlášení (viz příloha). Bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení se žák nemůže výuky zúčastnit.
Poté se žáci shromáždí na místě určeném pro svou skupinu (pergola, vchod do školní jídelny).

Pobyt ve škole

Pod vedením pedagoga se skupina přemístí do školy. Při vstupu do budovy jsou žáci povinni projít přes desinfekční zónu, desinfikovat si ruce a očistit obuv. Přezouvají se ve třídě, boty uloží do sáčku. Po přezutí si omyjí a desinfikují ruce.
Výuka bude probíhat pouze v určené učebně.

S sebou:

Čestné prohlášení, dvě roušky a sáček na použitou roušku, igelitovou tašku nebo sáček na přezůvky, svačinu, pití.

ČJ – psací potřeby, školní sešit, učebnice, tabulky a přehledy k přijímacím zkouškám, 

M – sešity, učebnice, psací a rýsovací potřeby, 
 

Pohyb žáků po škole:
Pouze ve vymezeném prostoru, učebnu žáci opouštějí dle pokynů vyučujícího. Ve třídě dle pokynu vyučujícího a vždy mimo třídu jsou všichni povinni nosit roušku a dodržovat stanovená pravidla. Odchod ze třídy a ze školy je organizován tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními osobami. Platí zákaz zdržování se na školním dvoře.

Hygienická pravidla:
Po použití toalet si každý žák řádně omyje ruce mýdlem a osuší papírovými ručníky. Ve třídě si ruce pod dohledem vyučujícího ošetří desinfekcí.
Povinnost dodržovat stanovená hygienická pravidla je povinností každého žáka, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

Obědy budou poskytovány od 25. 5. 2020.

Současně s přípravou na přijímací zkoušky bude i nadále probíhat domácí výuka.

Bližší informace k výuce obdrží žáci od vyučujících na prvním setkání ve středu dne 13. 5. 2020.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy

tel: 739 593 180
                                                                                                                             Mgr. Michaela Štálová

—————

Zpět