Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,
zveme Vás i Vaše děti k zápisu do 1. třídy Základní školy, Jičín, Poděbradova 18,
který proběhne prezenčně
ve čtvrtek 28. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hodin
v pátek 29. dubna 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

Těšíme se na společné setkání s Vámi i s budoucími prvňáčky v naší základní škole.

                                            Mgr. Michaela Štálová

 

Jak bude zápis probíhat?

Zápis do Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 bude mít dvě fáze:

1. fáze
Elektronické přihlášení k zápisu
vyplnění základních údajů o dítěti a jeho zákonném zástupci bude přístupné 
od 14. 4. do 27. 4. 2022.

      

2. fáze
Osobní podání žádosti o přijetí do základní školy
nebo žádosti o odklad povinné školní docházky

ve čtvrtek 28. dubna od 13:00 do 17:00 hodin
a v pátek 29. dubna 2022 od 8:00 do 14:00 hodin.

 

Co s sebou k zápisu?

Děti se k zápisu dostaví v doprovodu zákonného zástupce, který s sebou přinese:

1. rodný list dítěte,
2. občanský průkaz.


V případě cizince doklad, kterým prokáže oprávněnost pobytu v ČR (pas, vízum),
případně doklad o svěření dítěte do péče.

Dubnový termín zápisu je určen pouze pro děti s českým státním občanstvím a pro cizince, kteří nepobývají na území ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle §33 odst. 1 písm. A) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince je určen termín zápisu úterý 14. června 2022 od 12:00 do 16:00 hodin.

 


Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації 14. 6. 2022 (12:00 – 16:00).

 

Plnění povinnosti školní docházky


K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl při zápisu v minulém školním roce povolen odklad začátku povinné školní docházky o jeden rok.

 

Předčasný nástup k plnění školní docházky


Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června 2023 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2022/2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září 2022 do konce prosince 2022, je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna 2023 do konce června 2023, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
                              

Kritéria pro přijímání dětí 

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat 2 první třídy o max. počtu 54 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Ředitelka Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023.


1. 

Do Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu školského obvodu Základní školy, Jičín, Poděbradova 18, v případě cizinců s místem pobytu v Jičíně ve školském obvodu Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

Školský obvod Základní školy, Jičín, Poděbradova 18:
Ulice: Dlouhá, Hofmanova, Jabloňová, Janouškova, K. Vika, Mládežnická, Na Jihu, Na Výsluní, Poděbradova, Podhradská, Porák, Pražská, Protifašistických bojovníků, Přátelství, Sokolovská, U Tržiště

2. 

Do Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18, v případě cizinců děti s místem pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

3. 

Do Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, v případě cizinců děti s místem pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu.

4. 

Do Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18, v případě cizinců děti s místem pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Poděbradova 18.

5. 

Do Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, v případě cizinců děti s místem pobytu mimo Jičín.

Pořadí přijímaných dětí se stanoví v souladu s pořadím jednotlivých kritérií.

V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti, které kritérium splňují, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí, které splňují dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu.

 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti.  

 

Zvažujete odklad povinné školní docházky svého dítěte?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Žádost o odklad musí podat zákonný zástupce písemně, a to v době zápisu.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními
- jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
- druhé příslušné školské poradenské zařízení
(pedagogicko–psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Zajistěte si vyšetření Vašeho dítěte s předstihem v pedagogicko-psychologické poradně.
Do PPP k posouzení školní zralosti se můžete objednat buď telefonicky (tel: 493 533 505),
nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ viz tiskopis ke stažení na webových stránkách
www.pppjicin.cz

 

 Jak zápis probíhá?

Po příchodu do budovy školy se Vás ujmou pedagogové, kteří Vás seznámí s organizací zápisu a vyplní s Vámi Žádost o přijetí.
Vašemu dítěti se budou věnovat naši učitelé společně se žáky školy, obejdou stanoviště s nejrůznějšími zábavnými úkoly, budou si povídat, kreslit, stavět.
Pokud se Vám v naší škole zalíbí, rádi Vás pozveme do školní studovny, kde se Vás i Vašich dětí ujmou naši žáci, nabídnou malé občerstvení, s dětmi si pohrají. Můžete zde také sledovat prezentaci, která Vám přiblíží život a akce školy.


Vnímáme, že zápis by měl být pro dítě příjemným zážitkem, ne zkouškou.
Každé dítě si kromě zážitku odnese domů také malou odměnu jako památku na tento den.
Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme!

 

Jak se dozvím výsledky zápisu?

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti o přijetí.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí, který bude vyvěšen na úřední desce před školou a současně na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.
O nepřijetí dítěte informujeme zákonné zástupce písemně doporučeným dopisem.

Dne 25. 5. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin se mohou v kanceláři školy zákonní zástupci seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům k rozhodnutí.

                                                                                                 

Co by mělo umět dítě, které jde poprvé do školy?

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku