Výchovný poradce

Výchovný poradce:

  • Stará se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (se specifickými poruchami učení, s poruchami pozornosti nebo chování). O žáky, kteří potřebují individuální přístup ve vzdělávání, a také nadané žáky.
  • Mohou se na něj obrátit i zákonní zástupci, kolegové i žáci s pomocí řešit výše zmíněné záležitosti.
  • Komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a koordinuje jejich spolupráci se školou.

          Plán výchovného poradce