Školní parlament

Školní parlament má právo zejména:  

 1. Vyjadřovat se k problémům školy a mimoškolní činnosti, ale nevyjadřuje se k personálnímu obsazení školy 
 2. Podílet se aktivně na veškerém životě školy 
 3. Přednést své návrhy vedení školy i vyučujícím  

Cíle Školního parlamentu:

 1.  Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy 
 2. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy
 3. Připomínat dodržování školního řádu 
 4. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování 
 5. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy
 6. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy a školních nástěnkách, ve školním rozhlase, případně v místním tisku 
 7. Umožnit žákům komunikovat s dospělými, brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat zkušenosti

Stanovy Školního parlamentu ZŠ Poděbradova 18: 

 1. Školní parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního roku 
 2. Z každé třídy ve 3. - 9. ročníku se volí dva zástupci 
 3. Školní parlament se schází alespoň jednou za měsíc nebo dle potřeby
 4. Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s učiteli, jež vedou Školní parlament 
 5. Z každého jednání Školního parlamentu je proveden zápis. O zveřejnění informací z jednání ŠP se starají členové parlamentu - na nástěnce, kontaktem se spolužáky, při třídnických hodinách
 6. Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit žáci i učitelé školy

Pravidla chování při jednáních Školního parlamentu:

 1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých
 2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet
 3. Nepoužívat vulgární výrazy
 4. Řešit školní problémy
 5. Předávat spolužákům nezkreslené informace
 6. Spolupracovat v týmu
 7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas