Zápis do 1. třídy

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které do 31. 8. 2023 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl při zápisu v minulém školním roce povolen odklad začátku povinné školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2023 do konce června 2024 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2023/2024, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září 2023 do konce prosince 2023, je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku od ledna 2024 do konce června 2024, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Počet žáků, které je možné přijmout

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat 2 první třídy o max. počtu 56 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2023/2024
ZDE

Zápis do Základní školy, Jičín, Poděbradova 18 bude mít dvě fáze

1. fáze

Elektronické přihlášení k zápisu a elektronická rezervace termínu
(vyplnění základních údajů o dítěti, jeho zákonném zástupci a rezervace data a času,
kdy přijde zákonný zástupce společně s dítětem k zápisu do školy).

Elektronické přihlášení bude přístupné od 14. 4. do 26. 4. 2023.

2. fáze

Osobní podání žádosti o přijetí do základní školy nebo žádosti o odklad povinné školní docházky
(v době zarezervovaného termínu)

Co s sebou k zápisu?

Děti se k zápisu dostaví v doprovodu zákonného zástupce, který s sebou přinese:

  1. rodný list dítěte,
  2. občanský průkaz, v případě cizince doklad, kterým prokáže oprávněnost pobytu v ČR (pas, vízum), případně doklad o svěření dítěte do péče.

Jak zápis probíhá?

Po příchodu do budovy školy se Vás ujmou pedagogové, kteří Vás seznámí s organizací zápisu a vyplní s Vámi žádost o přijetí (žádost o odklad). Vašemu dítěti se budou věnovat naši učitelé společně se žáky školy, obejdou stanoviště s nejrůznějšími zábavnými úkoly, budou si povídat, kreslit, stavět. Vnímáme, že zápis by měl být pro dítě příjemným zážitkem, ne zkouškou.

Každé dítě si kromě zážitku odnese domů také malou odměnu jako památku na tento den.

Pokud se Vám v naší škole zalíbí, rádi Vás pozveme do Studovny, kde se Vás i Vašich dětí ujmou naši žáci, nabídnou malé občerstvení, s dětmi si pohrají. Můžete zde také sledovat prezentaci, která Vám přiblíží život a akce školy.

Jak se dozvím výsledky zápisu pro školní 

O přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti o přijetí.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí, který bude vyvěšen na úřední desce před školou a současně na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

O nepřijetí dítěte informujeme zákonné zástupce písemně doporučeným dopisem.Informace pro rodiče zvažující odklad povinné školní docházky dítěte


Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení začátku povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad musí podat zákonný zástupce písemně, a to v době zápisu.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními

  • jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
  • druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko–psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Zajistěte si, prosím, vyšetření Vašeho dítěte v poradenském zařízení s předstihem.

                                                                                                                   Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy.