Platba za školní družinu

Příspěvek 150 Kč za měsíc se týká každého zapsaného žáka, bez ohledu na četnost docházky a délku pobytu v ŠD. Úplata může být snížena nebo prominuta za podmínek, které jsou uvedeny ve Směrnici o výši úplaty. 

Platba za ŠD probíhá bezhotovostním stykem. Na začátku školního roku obdržíte variabilní symbol a číslo účtu. Na požádání je možno obdržet složenku. Informace k platbě dostanete od vychovatelky. 
Neplaťte, dokud nebudete vyzváni.

Směrnice - výše úplaty za ŠD