Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě vyhlášky č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Činnost poradenského pracoviště školy zajišťují:

 

Mgr. Jitka Hlawatschke, výchovný a kariérový poradce

            Email: hlawatschke@3zs.jicin.cz

            Telefon: 734 291 107, 493 531 278

            Konzultační hodiny: Pá 7:458:30 a jinak dle domluvy

                                         (stará budova 1. patro)

            Plán výchovného poradce

 

Mgr. Gabriela Paulusová, metodik prevence

            Email: paulusova@3zs.jicin.cz

            Telefon: 603 888 700, 493 531 278

            Konzultační hodiny: Po 11:3512:20 a jinak dle domluvy


           Preventivní program školy 

           Krizový plán školy

     

Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy

Mgr. Radek Vokatý, zástupce ředitelky školy

 

 

Úkoly školního poradenského pracoviště

 • budování příznivého klimatu školy

 • kariérové poradenství

 • koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

 • průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštním zřetelem k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k žákům nadaným

 • odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • pomoc při realizace rovných příležitostí žáků

 • pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

 • metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně

 • spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory

 • poradenská činnost pro zákonné zástupce

 • prevence sociálně patologických jevů

 • včasná intervence v případě řešení výchovných problémů

 • práce s kolektivem třídy

 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy