Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě vyhlášky
č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Činnost poradenského pracoviště zajišťují:

Mgr. Jitka Hlawatschke

Výchovný poradce
Kariérový poradce

hlawatschke@3zs.jicin.cz

Telefon: 734 291 107
                493 531 278

Konzultační hodiny: 
Pátek 7:45-8:30
          a jinak dle domluvy
(stará budova 1. patro)

více VP                 více KP 


Mgr. Gabriela Paulusová

Metodik prevence

paulusova@3zs.jicin.cz

Telefon: 603 888 700
                493 531 278

Konzultační hodiny:
Pondělí 11:35-12:20
              a jinak dle domluvy

více

Mgr. Hana Folprechtová

Speciální pedagog

folprechtova@3zs.jicin.cz

Telefon: 493 531 278

Konzultační hodiny:
úterý 13:45 – 14:30
           a jinak dle domluvy

více


Cíle školního poradenského pracoviště:

 • budování příznivého klimatu školy

 • kariérové poradenství

 • koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků

 • průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštním zřetelem k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k žákům nadaným

 • odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • pomoc při realizace rovných příležitostí žáků

 • pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

 • metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně

 • spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory

 • poradenská činnost pro zákonné zástupce

 • prevence sociálně patologických jevů

 • včasná intervence v případě řešení výchovných problémů

 • práce s kolektivem třídy

 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy


Dokumenty ke stažení