Ochrana oznamovatelů

Oznamovací systém podle Směrnice EU o whistleblowingu.

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021.

Povinný subjekt (město Jičín a jeho příspěvkové organizace, na které se výše uvedená Směrnice EU vztahuje) v souladu s článkem 8 Směrnice EU zavedl interní kanály pro oznamování při podezření
z porušení práv Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v čl. 19 Směrnice EU.

V souladu s požadavky směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se Směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt CATANIA GROUP s.r.o.
K příjmu oznámení je užíván program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak
pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby
a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Základní informace o FOSY a návod k použití
je uveden zde.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu,
s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna provádět pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči "svému" povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (ve Směrnici EU stanovených lhůtách) a všechny materiály které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením eviduje po dobu 5 let.

Kontakt na příslušnou osobu:

Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

Jabloňová 2060

347 01 Tachov

+420 605 754 793

Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp

oznamfosy@gmail.com

DS: z9n4nqb


V případě písemných podání je nutné písemnost označit: "OZNÁMENÍ - Pouze k rukám příslušné osoby"

Chci podat oznámení přes FOSY zde. (Veškeré osobní údaje jsou nepovinné)